Luftbehandling - Skyddsrum

Ventilation till skyddsrum är en viktig aspekt för att upprätthålla en hälsosam miljö med bra inomhusklimat. Ett effektivt ventilationssystem är avgörande för att avlägsna förorenad luft och ersätta den med ren filtrerad luft. Skyddsrumsspecialistens ventilationssystem är konstruerat för att tåla stötvågor som uppstår av explosioner och håller luften ren i ditt skyddsrum i händelse av en kris.

Övertrycksventil

En övertrycksventil används för att skydda mot luftstötvågor genom frånluftskanaler. Den skall öppna för utsläpp av frånluft vid ett visst övertryck i skyddsrummet i förhållande till det fria. Försvinner övertrycket eller påverkas övertrycksventilen av utifrån kommande luftstötvåg skall ventilen stänga. Den skall kunna låsas i stängt läge från skyddsrummets insida. Övertrycksventil kan i princip utföras som en rörlig, avbalanserad och självstängande ventilanordning som monteras i skyddsrums begränsningsvägg.

Gastät slang

Slang används för att leda luften mellan stötvågsventilen och skyddsfiltret samt mellan skyddsfiltret och fläkten. Om skyddsfiltret ej skall anslutas skall slang gå direkt från stötvågsventilen till fläkten. Slangarna skall vara flexibla och dimensionerade för ett luftflöde motsvarande luftbehovet för 60 personer.

Luftsluss

Monterbar luftsluss används för att åstadkomma en slussfunktion med vars hjälp övertryck kan upprätthållas i skyddsrummet och för att möjliggöra reglerade enstaka in- och utpasseringar från skyddsrum till CR-miljö (uteluft kontaminerad med kemiska, biologiska eller radioaktiva stridsmedel). Reglerade enstaka inpasseringar till skyddsrum från CR-miljö skall kunna ske sedan erforderlig personsanering genomförts i luftslussen. Vid allmän inrymning till skyddsrummet skall luftslussen ha en öppning som minst motsvarar öppningsbredd hos anslutande dörr. Efter inrymning skall luftslussen stängas igen och endast en mindre öppning som medger enstaka in- och utpassering skall användas.

Stomgenomföring för övertrycksmätare

Genomföring för kabel eller rör.

Stomgenomföring för övertrycksventil

Genomföring för luftintag eller annan fredsinstallation.

Stomgenomföring för luftintag

Genomföring för luftintag eller annan fredsinstallation.

Luftintag

Uteluftskanal för luftintag till skyddsrum.

Luftmängdsmätare

Luftmängdsmätaren skall vara tydligt avläsbar av person som drar ventilationsaggregatet och kan placeras före eller efter detta. Kalibrering av mätaren skall ske under de driftsbetingelser som gäller för ventilationsaggregatet. Luftmängdsmätaren skall graderas för luftflödena 150 och 300 m3/h. Mätarens noggrannhet skall ligga inom ±10 %. Området för luftflödet vid filterventilation skall utmärkas med gul färg och området härutöver t.o.m. max ventilation utan filter med vit färg.

Övertrycksmätare

Övertrycksmätare används för att mäta övertrycket i skyddsrummet vid drift av ventilationsaggregatet. Övertrycket skall motverka att det utvändiga vindtrycket tillför skyddsrummet CBR-stridsmedel genom okontrollerbara läckor i gasgränsen.

Ventilationsslang

Slang används för att leda luften mellan fläkt och tilluftskanal.

Filter

Skyddsfilter används i ett skyddsrums ventilationsanläggning för att rena tilluft förorenad av CBR-stridsmedel. Luften skall härvid befrias från grövre partiklar och grovdamm (förfilter), aerosoler (aerosolfilter) samt gaser och ångor från kemiska stridsmedel och vissa industrikemikalier (gasfilter).

Vev till fläkt

Vev för manuell drift av fläkt.

Fläktstativ

Stativ för väggmontage. Stativet skall stöda mot golv men infästning skall enbart ske i vägg. (Infästningar i golv rostar.) Fläktdel och filterdel skall vara monterade på samma stativ.

Fläkt

Ventilationsaggregat används för luftförsörjning i skyddsrum och är dimensionerad för ett luftflöde motsvarande luftbehovet för 60 personer. Ventilationsaggregat skall vid normaldrift drivas med el men skall vid avbrott i elförsörjning kunna drivas manuellt.

Stötvågsventil

En stötvågsventil används i ett skyddsrums ventilationsanläggning som skydd mot inkommande luftstötvågor. Den skall utföras som en snabbstängande anordning för inbyggnad i tilluftskanalen. Ventilen skall vara öppen vid ventilation och skall vid belastning av luftstötvåg inom några millisekunder stänga tilluftsflödet. Inläckande puls vid ventilens stängning får inte skada ventilationsanläggningen eller människor i skyddsrummet.

Begär offert

Vill du skicka en offertförfrågan på skyddsrumsmaterial? Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi inom kort.

Skicka offertförfrågan